Güncel

Piyasadan haberler

AKFGY,PENGD, Şirket ile Penguen Gıda Sanayi A.Ş.’nin merkezi ve üretim tesisinin bulunduğu 142.515 m² ve Gençoğlu Holding A.Ş., Orhan Ümit Gençoğlu, Turhan Gençoğlu ait 83.952 m² ile toplamda 226.465 m² lik alana sahip parsellerde Şirket tarafından konut, ticari alanlar, kentsel sosyal donatı alanları ile bir bütün olacak proje sürecine başlanmıştır.

BALAT, 27.10.2021 Tarihinde Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. ile yapılan Finansman Temini sözleşmesi gereği 373.500. TL şirkete göndermiş olup , yapılandırılmış Vergi ve SGK ödeme vadesi 30.11.2021 tarihi olan vergilerin 2.taksit ve SGK Yapılandırma 1. taksit ödemesi yapılmıştır.

BASGZ, Şirketin 2021 yılı yatırım programına dahil edilmiş olan Ankara’nın Nallıhan ilçesine CNG Yöntemiyle 25.11.2021 tarihinde doğal gaz arzı sağlanmıştır.Bunun için yaklaşık 6.3 Milyon TL’lik yatırım yapılarak, 40 km’lik ana hat yapımı gerçekleştirilmiştir.Böylece lisans bölgesinde doğal gaz arzı sağlanan ilçe sayısı 18’e çıkmış olup,kalan dört ilçenin alt yapı çalışmalarına devam edilmektedir.

BERA,KONKA, Pay tebliği’nin 5/6 maddesi hükmü gereğince Holdingin Yönetim Kurulu tarafından alınan 11.10.2021 tarih ve 2021/50 sayılı taahhüt kararının icrası çerçevesinde bağlı ortaklığı olan Konya Kağıt San.ve Tic.A.Ş’ye 32.000.000.-TL ticari olmayan borç 29.11.2021 tarihinde ödenerek taahhüt yerine getirilmiştir.

BSOKE, Fabrikanın Döner Fırın-1 hattında yapılacak planlı revizyon çalışmaları nedeniyle, Döner Fırın-1 25.12.2021 tarihine kadar durdurulmuştur. Yeterli miktarda klinker stoklarının bulunması dolayısıyla, çimento üretim ve satışları bu duruştan etkilenmeyecektir.

CIMSA, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları bir kademe yukarı revize edilerek sırasıyla A+ (Trk)’den AA- (Trk)’ye ve A-1 (Trk)’den A-1+ (Trk)’ye yükseltilmiştir.

 EGPRO, Yönetim Kurulu’nca, Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca oy birliği ile Şirket kayıtlı sermaye tavanının, Kayıtlı sermaye bedelinin aynen korunarak, 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

EMNIS, Türkiye boya pazarının önemli firmalarından JOTUN BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile yürütmekte bulunduğu malzeme tedariki ilişkisinin, önümüzdeki dönemlerde de devamına yönelik 29.11.2021 tarihinde ‘’Tedarik Sözleşmesi ‘’ imzalanmıştır.Bu sözleşme, belirtilen tarihte imzalanmasıyla beraber yürülüğe girmiştir ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe yürürlükte kalacaktır.

GEDIK, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağdat Caddesi Şubesi adı altında faaliyet gösteren Bağdat Caddesi Şubesinin, yatırımcılara daha iyi fiziki şartlarda hizmet verebilmek amacıyla, faaliyet gösterdiği ” Bağdat Cad. Esen Apt. No :351/5 Kadıköy İstanbul ” adresinden ” Caddebostan Mah. Kantarcı Rıza Sk. Dış Kapı No : 1 İç Kapı No : 8 Kadıköy / İstanbul ” adresine nakledilmesine, Bağdat Caddesi Şubesinin 29.11.2021 tarihi itibarı ile yeni adresinde faaliyet göstermesine,İşbu kararın tescil ve ilanına, adres değişikliği hakkında ilgili merciilere gerekli bilgilerin verilmesine karar verildi.

GOZDE, Şirketin portföy şirketlerinden ambalaj sektöründe faaliyet gösteren ve satışlarının önemli bir kısmını Avrupa pazarına yönelik ihracat ağırlıklı olarak gerçekleştiren Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş. ve iştiraklerinin hisselerinin, faaliyetlerinin veya varlıklarının bir bölümünün veya tamamının doğrudan ya da dolaylı olarak satışı, ya da doğrudan ya da dolaylı olarak başka bir şirketle birleşmesi imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde potansiyel alıcılar ile görüşmeler yapmak, gizlilik sözleşmesi çerçevesinde bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere Reimei Global Advisors, Inc. ile münhasıran bir danışmanlık sözleşmesi akdedilmek suretiyle yetkilendirilmesine karar verilmiştir. İşlem bu güne kadar belirsizlik taşıdığından Şirket Yönetim Kurulu’nun 4 Ekim 2021 tarihli kararıyla erteleme kararı alınmıştır.

HALKB, JCR Eurasia Rating, Bankamızı en yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘AAA (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notunu ‘A-1+ (Trk)’, görünümlerini ise ‘Stabil’ olarak teyit etmiştir. Ayrıca Bankanın Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ‘BB+’dan ‘BB’ye revize ederken, ‘B’ olan Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını ise teyit etmiş, ilgili notların görünümlerini ‘Stabil’ olarak belirlemiştir. HUBVC, Şirketin 29.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Şirketin iştiraklerinden Paymes Elektronik Ticaret ve Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi’nin (“Paymes”), bağlı ortaklığı STRS Teknoloji Yatırım A.Ş. (“STRS”) tarafından “sermayeye dönüştürülebilir borç” yöntemi ile finansmanına ilişkin, STRS ve Paymes arasındaki 18.11.2020 tarihli 25.000 ABD Doları bedelli Sermayeye Dönüştürülebilir Finansman Sözleşmesi’nin Şirketce devir ve temlik alınmasına karar verilmiş olup, STRS’ye, işbu devir temlik işlemi karşılığında, imza tarihinden itibaren 2 ay içinde 301.965 TL ödenecektir.

INVEO,GEDIK, Şirket, 2014 yılındaki nevi değişikliği sonrasında sürekli olarak iştirak portföyünü geliştirmeye başlamıştır.Son durum itibariyle, Şirket Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin şirket sermayesinin %43,04’üne sahip bulunmaktadır. Şirket, ülkemizin Sermaye Piyasaları’nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişime devam etmesini ve yatırımcı tabanının hem yurtiçinde hem de yurtdışında gelişmesini beklemektedir. Şirket, bu beklentileri değerlendirerek, stratejisi ve ülkemize olan güveni ile uyumlu olacak şekilde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Hakkı Gedik’e ait olan 50.400.000 TL nominal tutarlı paylarını vadeli ödemelerle birlikte toplam 235 milyon TL bedel (pay başına 4,663 TL) ile satın alma konusunda Hakkı Gedik ile anlaşmaya varmıştır. Yeni pay alımının Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer onay süreçlerinin tamamlanması ile birlikte şirketin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesi içindeki pay oranı %63,04 ve Hakkı Gedik’in pay oranı %0,13 olacaktır. Bahse konu Gedik Yatırım paylarının alımına ilişkin yapılacak ödemelerin, gerekli izinlerin de alınması dahil, toplamda en fazla 48 aya kadar sürecek bir vadede yapılması öngörülmekte olup, şirketin ödeme vadelerindeki finansal durumuna bağlı olarak, şirkete ait likit kaynaklar, kısa vadeli dış kaynak, iştiraklerden elde edilecek temettü geliri veya iştiraklerden elde edilecek hisse satış gelirinden biri veya birden fazlası ilgili vadedeki ödeme için kaynak olarak kullanılması planlanmaktadır.

 KAPLM, Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. maddesinin “Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP’ta açıklanır.” Hükmüne uygun olarak Chubb European Group SE ile, sermayesinin %25’ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 3.000.000 USD olan, 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi yenilenmiştir.

 PSDTC, Ege İhracatçı Birlikleri düzenlemiş olduğu törenle Şirket Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.’ye Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında;2020 yılında en çok ihracat gerçekleştiren Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve 2020 yılında en çok ihracat gerçekleştiren Firma ödüllerini vermiştir.

KONTR, Şirket Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, Yenilikçi ve Alternatif Enerji Yatırımları, Enerji Üretimi, Enerji Ticareti konularında faaliyette bulunması planlanan yeni bir şirket kurulmasına,Kurulacak yeni şirketin Unvanının Progresiva Enerji Yatırımları Anonim Şirketi olmasına, Söz konusu şirketin 5.000.000,00.- Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip olmasına,Söz konusu şirketin Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı şeklinde kurulmasına, Kurulacak Şirketi’nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için Giray Alkın Ilıca’nın, Handan Büyükkardeş’in ve Osman Şahin Köşker’in yetkilendirilmesine, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

KONTR, Şirketin 24.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde;Şirketin büyüyen faaliyetleriyle birlikte artan kapasitesi ve ilave yatırımları kapsamında kullanılmak üzere, Ankara İli, Polatlı ilçesiÇekirdeksiz Mahallesi, Polatlı OSB’de bulunan 140134 Ada 3 numaralı parsel üzerinde yer alan 25.466,00 m2 büyüklüğünde Arsa ve Çekirdeksiz Mahallesi, Polatlı OSB’de bulunan 140930 Ada 28 numaralı parsel üzerinde yer alan 45.277,91m2 büyüklüğünde Arsa niteliğindeki taşınmazın şirket adına tahsisi tamamlanmıştır.

OMD,OSMEN, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.10.2021 tarih ve 51 sayılı toplantısında Aracılık yüklenimi suretiyle Halka Arz Aracılık Faaliyet İzni talebine ilişkin başvurusu olumlu karşılanmış olup, “Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi” ve faaliyet izinlerini gösteren tablo KAP’ta yer almaktadır.

TEZOL, Şirketin halka arz izahnamesinin 23.6 bölümünde bahsi geçen 2020 yılı karından yapılacak dağıtım hususunun, halka arz sonrasında yapılacak ilk genel kurulu olması sebebiyle, 2022 yılının Mart ayında yapılması öngörülen 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması ve bu kapsamda, 2020 yılı karından dağıtılmasına karar verilecek kar payı tutarının, 2021 yılı karından dağıtılacak kar payının üzerine eklenerek ortaklarına ödenmesi planlanmaktadır.

THYAO, Bazı ulusal ve uluslararası medya kanallarında Türk Hava Yolları A.O.’nun yabancı bir havayolu şirketine yatırım yapacağı ile ilgili haberler yer almaktadır. Küresel havacılık endüstrisinin en değerli şirketlerinden olan Türk Hava Yolları A.O. gelecek hedeflerine yönelik stratejik yatırımları daima değerlendirmektedir. Ancak 30.11.2021 itibarıyla yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığın uluslararası bir havayoluna yatırım yapmak üzere herhangi bir girişimi bulunmamaktadır.

ULUUN, Şirketce 20.10.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan duyuruda Söke Un A.Ş.’nin olası satın alım işlemi için Rekabet Kurulu’na başvurulduğu bildirilmişti.Rekabet Kurumu tarafından olası satın alma işlemine izin verildiği şirkete 29/11/2021 tarihinde tebliğ edilmiş olup, Mediterra Capital Partners ile görüşmeler sürdürülmektedir.

VBTYZ, Şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu’nca düzenlenen “IBM Kurumsal Sunucu Yazılımlarının Güncelleme ve Bakım Destek Temini ” ihalesini 27.958.000,00 TL bedel ile kazanmıştır. 10 Günlük itiraz süresinin sonunda herhangi bir itiraz bulunmaması halinde şirket Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayacaktır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu